Usługi opiekuńcze w okresie trwałości Projektu

Informacja dotycząca możliwości korzystania z usług opiekuńczych w Klubie Seniora oraz sąsiedzkich usług opiekuńczych i/lub teleopiekuńczych noszących nazwę „Zakątek Seniora przy INNOVO” po zakończeniu realizacji Projektu .

Informujemy, że z dniem 31 grudnia 2023 r. kończy się realizacja Projektu pn. „Zakątek Seniora przy INNOVO” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII. Integracja Społeczna Działanie 8.3. Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

Zgodnie z umową o dofinansowanie „INNOVO” Innowacje w Biznesie Sp. z o.o. w okresie trwałości projektu tj. od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2025 r. zapewnia gotowość do dalszego świadczenia usług w ramach „Zakątka Seniora przy INNOVO” w zakresie zbliżonym do dotychczas udzielanych świadczeń z prawem do pobierania opłat za nie bez możliwości generowania dochodu.

Osoby chętne do skorzystania z usług opiekuńczych w Klubie Seniora oraz sąsiedzkich usług opiekuńczych i/lub teleopiekuńczych noszących nazwę „Zakątek Seniora przy INNOVO” prosimy o kontakt: 13 440 50 80, 665 709 006, zakatek.seniora@interia.pl

„Zakątek Seniora przy INNOVO”
Dworcowa 12, 38-200 Jasło

będzie gotowy od 01.01.2024 r. do świadczenia usług:

  • Klub Seniora w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00.
  • Sąsiedzkie usługi opiekuńcze – w zależności od indywidualnych potrzeb
  • Usługa teleopiekuńcza – w zależności od potrzeb 24 h/7/365

Usługami opiekuńczymi pod nazwą „Zakątek Seniora przy INNOVO” może zostać objęta osoba która:

  1. ma ukończony 60-ty rok życia;
  2. jest osobą starszą / potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu tj. ze względu na stan zdrowia / niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego;
  3. zamieszkuje w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze Miasta lub Gminy Jasło;

Dokumenty