Rekrutacja

Uczestnikiem Projektu może zostać osoba, która spełnia łącznie następujące kryteria:

 • ma ukończony 60-ty rok życia;
 • zamieszkuje w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze Miasta lub Gminy Jasło;
 • jest osobą zagrożoną ubóstwem/wykluczeniem społecznym, starszą / potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu tj. ze względu na stan zdrowia / niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego;

 

Dodatkowe kryteria rekrutacyjne:

 • osoba, której dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą/na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej – 10 pkt. (na podstawie oświadczenia Kandydatki/ta);
 • doświadczanie wielokrotnego wykluczenia – 2 pkt. (na podstawie oświadczenia Kandydatki/Kandydata);
 • posiadanie orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – 2 pkt. (na podstawie orzeczenia);
 • posiadanie orzeczenia o niepełnosprawnościach sprzężonych – 2 pkt. (na podstawie orzeczenia);
 • posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności związanej z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi – 2 pkt. (na podstawie orzeczenia);
 • korzystanie z PO PŻ (a zakres wsparcia dla tych osób lub rodzin nie będzie powielał działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ) – 2 pkt. (na podstawie oświadczenia Kandydata/Kandydatki);
 • bycie kobietą – 5 pkt. (na podstawie dokumentu stwierdzającego płeć – do wglądu)

 

Do udziału w Projekcie zapraszamy zarówno kobiety jak i mężczyzn oraz osoby niepełnosprawne

 

Wybór osób, którym zostaną zapewnione bransoletki życia dokonany zostanie w oparciu o wywiad przeprowadzony przez Administratora Projektu z Uczestniczką / Uczestnikiem Projektu objętych wsparciem w postaci sąsiedzkich usług opiekuńczych. W pierwszej kolejności objętych wsparciem zostanie 15 osób, które, spełniają jedno lub kilka z poniższych kryteriów:

 1. Posiadają schorzenia o charakterze nieprzewidywalnym, które wymagają stałej czujności osoby i reagowania na zmieniające się parametry (0-10 pkt,) uwzględniając poziom zaawansowania schorzenia):
  1. cukrzyca,
  2. choroby układu krążenia,
  3. zaburzona mobilność,
  4. choroby, które objawiają się problemami z pamięcią i mogą powodować niekontrolowane oddalenie się z miejsca zamieszkania (demencja, choroba Alzheimera, choroby psychiczne),
  5. inne,
 1. Posiadają trudną sytuację bytową (0-5 pkt):
  1. osoby samotnie mieszkające,
  2. niemające stałego kontaktu z rodziną,
  3. mieszkające w miejscu oddalonym od sąsiadów,
  4. mieszkające z osobami również wymagającymi opieki (choroby współmieszkańców), będące pod opieką osób, które długotrwale opuszczają dom w związku z praca zawodową,
  5. inne,

 

Wszystkie dane Uczestników Projektu są składane z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą.

W przypadku równej liczby punktów decydować będzie kolejność zgłoszeń

Warunkiem przystąpienia do projektu jest złożenie w biurze projektu osobiście lub przez osobę bliską, drogą pocztową lub mailem prawidłowo wypełnionego i podpisanego Formularza rekrutacyjnego  wraz z wymaganymi załącznikami, tj.:

 • zaświadczeniem lekarskim od lekarza pierwszego kontaktu potwierdzającym bycie osobą starszą/potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu;
 • oświadczeniem o zamieszkiwaniu na terenie Miasta lub Gminy Jasło;
 • oświadczeniem o spełnianiu kryterium wiekowego;
 • oświadczeniem o wysokości posiadanego dochodu;
 • orzeczeniem o posiadanym stopniu niepełnosprawności (jeżeli dotyczy);
 • oświadczeniem/zaświadczeniem GOPS o doświadczaniu wielokrotnego wykluczenia (jeżeli dotyczy);
 • oświadczeniem/zaświadczeniem GOPS o korzystaniu z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (PO PŻ) (jeżeli dotyczy)
 • oświadczeniem o byciu kobietą (jeżeli dotyczy).

 

Kserokopie dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem. W przypadku przesłania skanów podpisanych dokumentów drogą mailową należy dostarczyć oryginały do biura projektu w ciągu 7 dni od ich przesłania.

 

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w Biurze Projektu:

Innovo Innowacje w Biznesie Sp. z o.o.
Dworcowa 12
38-200 Jasło